Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) doplňují Právní informace a servisní podmínky a slouží zároveň také jako Zpracovatelská smlouva.

Kdo je aktérem

Directcom s.r.o. (dále jen Provozovatel)

a

Zákazník

Co je předmětem

Aplikace dostupná na doméně iopravna.cz provozována Provozovatelem (dále jen Aplikace) a veškeré služby poskytované Provozovatelem (dále jen Služby).

Legislativní rámec

Tyto Zásady popisují, jak Provozovatel nakládá s osobními údaji fyzických osob, přičemž Provozovatel dodržuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen GDPR).

Definice pojmů

 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen Subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 3. Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 4. Zpracovatelem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Role

 1. Provozovatel vystupuje ve vztahu k Zákazníkovi v roli Správce údajů a v roli Zpracovatele údajů.
 2. Provozovatel se zavazuje pro Zákazníka zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování Aplikace a Služeb a poskytnutí podpory Zákazníkovi při používání Aplikace a Služeb v rozsahu běžných osobních údajů. Zpracování zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR je v rámci Aplikace zakázáno.
 3. Zákazník je vůči svým Subjektům údajů v postavení Správce údajů. Provozovatel se v tomto případě řídí výhradně instrukcemi, kterými je pověřen pokyny ze strany Zákazníka.

Osobní údaje

Provozovatel spravuje tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do aplikace
 • heslo – pro ověření Zákazníka
 • technické údaje – odkud Zákazník přišel na doménu iopravna.cz, pro statistické účely
 • veškerou korespondenci (např. přes email, chat, v aplikaci) se zákaznickou podporou
 • na marketingovém webu pro statistické účely návštěvy a akce Zákazníka (například založení nového účtu, testování změn designu)
 • dobrovolné odpovědi Zákazníka na ankety Provozovatele
 • záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Zákazníka v jeho účtu

Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • IP adresy

Proč

 1. Osobní údaje spravujeme nebo zpracováváme proto, aby mohl Zákazník plnohodnotně využívat Služby pro účely, k jakému slouží – tedy servisní služby především k produktům společnosti Apple a s tím spojené úkony, které ukládají české zákonné normy.
 2. Dále také pro marketingové účely ovšem pod podmínkou, že žádné údaje nejsou předávány třetím stranám (vyjma společností pověřených Provozovatelem za účelem provozu a propagace Aplikace a Služeb).
 3. Zákazník uděluje Provozovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Provozovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
 4. V některých případech zpracováváme osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů Provozovatele a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.
 5. Provozovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude mj. zabezpečeno dle čl. 28 GDPR.

Jak dlouho

Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence zákaznického účtu, a 24 měsíců po jeho skončení, pokud zákon neukládá jinak. Lhůta pro zpracování může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Odvolání souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@iopravna.cz.
 2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od Provozovatele, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. cenový návrh opravy, informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.).
 3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o souvisejících službách a produktech Provozovatele.
 4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro Poskytovalem pověřené zpracovatele.