Právní informace a servisní podmínky

Aktuální záruční podmínky společnosti Apple

V případě jakýchkoli nejasností ohledně uplatnění záruky se vždy řídíme podle platných podmínek společnosti Apple.

Základní pravidla vylučující možnost placené opravy (opravitelné)

Tato pravidla se vztahují na přístroje iPhone, iPad a iPod.
Přístroje se nekvalifikují pro možnost placené opravitelné opravy, pokud druh jejich poškození odpovídá níže popsanému:
 1. Přístroj je rozebrán nebo chybějí některé jeho části – pro příjem placené opravy přístroj musí být nerozebrán a kompletní.
 2. Přístroj je poškozen totálně nebo neoprávněnými úpravami – přístroje, které jsou mechanicky násilně rozděleny do více kusů a přístroje jejichž nefunkčnost je způsobena neoprávněnými změnami.
 3. Přístroj, obsahuje padělané nebo neoriginální díly – včetně náhradních dílů displeje, zadních krytů, jejich barevných mutací nebo jiných namontovaných částí, které nejsou Apple originál.

Obecné servisní podmínky

 1. Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o opravě či úpravě věci uzavřené mezi objednatelem a servisem, jako zhotovitelem, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
 2. Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému firmy DirectCom, s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
 3. V případě uplatnění záruky na opravu je zákazník povinnen prokázat vlastnictví zařízení formou dokladu o koupi tak, aby bylo možné rozhodnout podle jakého ustanovení občanského zákoníku se bude reklamace řešit.
 4. Servis neručí za data uložená v opravovaném zařízení.
 5. Zákazník souhlasí pro případy nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 30 dní (u záručních oprav).
 6. Diagnostika závady (Kč 499,- vč. DPH přístroje iOS a příslušenství, Kč 799,- vč. DPH počítače) bude zákazníkovi účtována pouze v případě nezáručních oprav nebo zamítnutí záruky, kdy po přijetí přístroje do opravy zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního zásahu nebo je-li přístroj neopravitelný.
 7. V případě, že závada uváděná zákazníkem byla zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje, náklady na vyčištění nese zákazník. Tento úkon se nepovažuje za záruční opravu ve smyslu Občanského zákoníku.
 8. DirectCom, s.r.o. jako autorizovaný servis má právo neuznat záruční opravu např. v těchto případech:
  1. Je-li přístroj jakkoli mechanicky poškozen.
  2. Jsou-li na přístroji patrné stopy po vniknutí vlhkosti.
  3. Záruční oprava se též nevztahuje na přístroje u kterých byl proveden neodborný SW zásah.
 9. Přístroje u kterých byla provedena oprava, jsou opatřeny nejnovější verzí SW. Vlastnosti SW se nemusí vždy shodovat s vlastnostmi SW předchozího (např. zpřístupnění některých funkcí, změna uživatelského menu atd.).
 10. Vyžádanou změnu verze SW není možno považovat za záruční opravu ve smyslu Občanského zákoníku.
 11. Případné odstoupení od kupní smlouvy z důvodu zákonného nároku je možno uplatnit pouze u prodejce.
 12. Zákazník je povinen si zkontrolovat plnou funkčnost a vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 13. Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány do popisu závady a dle technologického postupu předepsaného výrobcem.
 14. Servis poskytuje na práci na opravě záruku 90 dní (včetně opravy formou Exchange systému). Záruční doba počíná běžet dnem předání zařízení objednateli po realizaci servisního zásahu, případně dnem, kdy byl objednatel povinen si zařízení po realizaci servisního zásahu převzít.
 15. Kvalitu servisu, včetně náhradních dílů, garantujeme po dobu 90 dní od servisu nebo po zbytek platnosti omezené záruky Apple (platí delší možnost).
 16. Servis je vždy povinen dodržet technologický postup oprav předepsaný výrobcem.
 17. U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 30-ti dnů od data předpokládaného ukončení opravy je servis oprávněn účtovat skladné. To činí 10,- Kč za každý započatý den v období 31-60 dnů od předpokládaného ukončení opravy, v období 61 a více 20,- Kč za každý započatý den. Po šesti měsících od data předpokládaného ukončení opravy je DirectCom, s.r.o. oprávněn na vlastní náklady přístroj prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky.
 18. Pokud si zákazník přeje zaslat opravu na svoji adresu, budou mu účtovány náklady na dopravu u záručních i nezáručních oprav.
 19. Ochranu osobních dat zákazníka a ochranu osobních dat subjektů údajů zákazníka upravuje příloha Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto servisní podmínky pro koncového spotřebitele nabývají účinnost 17. srpna 2018